Splošni Pogoji Poslovanja

VARD TURIZEM D.O.O., OBLAKOVA 32, CELJE

SPLOŠNI POGOJI IN NAVODILA ZA TURISTIČNE ARANŽMAJE

I. SPLOŠNA DOLOČILA

Ti splošni pogoji in navodila za potovanje so sestavni del pogodbe oz. napotnice/voucherja, ki jo skleneta Vard Turizem d.o.o (v nadaljevanju Vard Turizem) oz. pooblaščena agencija in potnik, ki se prijavlja za določen turistični aranžma.

Splošni pogoji veljajo le za turistične aranžmaje, ki jih organizira Vard Turizem, razen v kolikor je izrecno navedeno, da veljajo tudi za prodajo aranžmajev drugih organizatorjev.

V primeru, da je v posebnih pogojih poslovanja ali posameznem programu glede katerekoli točke teh splošnih pogojev in navodil drugače določeno, velja navedba oz. določilo, navedeno v programu.

V primeru telefonske prodaje se šteje, da je potnik sprejel določila teh Splošnih pogojev poslovanja takrat, ko je telefonsko oziroma naročil turistični aranžma. Z določili splošnih pogojev in navodil se potnik lahko seznani na spletni strani http://www.vard.si  oziroma na katerikoli drugi strani, kjer Vard Turizem kot organizator posreduje svoje storitve na internetu, kjer so posebej označeni in splošno dostopni.

Pooblaščena agencija (prodajalec)  je turistična agencija, ki ni v pravno organizacijskem sestavu Vard Turizma, in ima pooblastilo Vard Turizma za prodajo oziroma ponujanje v prodajo njegovih turističnih programov, nastopa pa v imenu in za račun potnika. Naročnik oziroma potnik je vsaka oseba, ki je opravila veljavno rezervacijo ali opravila nakup in plačilo turističnega aranžmaja ali druge storitve Vard Turizem d.o.o. in se nanj nanašajo ti Splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje.

II. PRIJAVA

Potnik se lahko prijavi za turistični aranžma, ki ga organizira Vard Turizem, v Turistični Agenciji Vard ali  v katerikoli pooblaščeni agenciji. Ob prijavi Vard Turizem  in potnik skleneta pogodbo, ki je obenem tudi potrdilo o rezervaciji in vsebuje bodisi podatke o potnikovem turističnem aranžmaju bodisi se sklicuje na program aranžmaja, kjer so ti podatki navedeni. Ob prijavi je potnik dolžan navesti vse podatke in predložiti dokumente, ki jih zahteva program potovanja, ter plačati prijavnino.

Pri sestavi kompleksnih ponudb Vard Turizem zahteva varščino za sestavo ponudbe v višini 50 €.

Prijava potnika je zavezujoča. Od nje lahko odstopi le v skladu z določili o potnikovi odpovedi potovanja (X. točka splošnih pogojev).

Za zavezujočo prijavo se poleg izrecne pisne prijave oziroma podpisane pogodbe šteje tudi vsako naročilo, posredovano v ustni ali pisni obliki, ki vsebuje ime in priimek potnika in ostalih udeležencev, plačilo prijavnine ali njenega dela, plačilo stroškov prijave ali konkludentno dejanje, ki nakazuje na to, da je potnik posredoval zavezujočo prijavo ali prijava, ki vsebuje katerega koli izmed navedenih podatkov.

Pogodba se šteje za sklenjeno z dnem pisne potrditve Vard Turizma. Ob rezervaciji na poizvedbo (RQ-request) potnik plača varščino v višini, ki je odvisna od lestvice stroškov odpovedi odgovornega organizatorja ter predvidenega datuma odhoda. Potnik ob prijavi podpiše pogodbo o rezervaciji (prijavnico). Na ta način postane vse, kar je navedeno v teh pogojih oziroma pogojih odgovornega organizatorja, pravna obveznost tako za potnika kot za organizatorja, v kolikor odgovorni organizator takšno rezervacijo na poizvedbo potrdi. Sestavni del pogodbe o potovanju je program potovanja oz. katalog.

III. OSTALE POTNIKOVE OBVEZNOSTI

Potnik je dolžan pred sklenitvijo pogodbe podrobneje preučiti organizatorjev program, ki mu je na voljo v pisni ali v elektronski obliki, in se v primeru opustitve te obveze ne more uspešno sklicevati na kakršnokoli drugo informacijo, ki bi organizatorju nalagala drugačne obveznosti, kot izhajajo iz njegovega programa. V primeru da potniku organizatorjeve obveznosti ne bi bile v celoti jasne, se je glede tega dolžan obrniti nanj neposredno.

Potnik je dolžan agenciji pred sklenitvijo pogodbe posredovati svoje podatke oz. podatke njegovih sopotnikov, ki morajo biti navedeni tako, kot v osebnem dokumentu, s katerim bodo potovali. V primeru da potnik oz. njegovi sopotniki niso vsi državljani Republike Slovenije, je potnik, ki sklepa pogodbo to dolžan sporočiti agenciji pred sklenitvijo pogodbe. V primeru da potnik ob prijave ne navede pravilnih podatkov oziroma opusti opozorilo iz prejšnjega stavka, je odgovoren za vse stroške oz. posledice, ki nastanejo  zaradi napačnih podatkov njemu kot tudi agenciji.

Potnik je dolžan upoštevati informacije o vizumih, vstopno izstopnih režimih, veljavnih v drugih državah, o zdravstvenih in ostalih formalnostih, ki so potrebne za potovanje in bivanje v namembnih krajih. Potnikova potna listina mora biti veljavna še najmanj 6 mesecev ob vstopu v tujo državo, ravno tako mora potnik v celoti poskrbeti za izpolnjevanje obveznih zdravstvih in ostalih pogojev za vstop v tujo državo. Potnik je dolžan med potovanjem ravnati z največjo možno skrbnostjo za ohranitev zdravja, najmanj sledeč nasvetom Zavoda za zdravstveno varstvo, objavljenim na spletni strani www.zdravinapot.si. Navodilo lahko na zahtevo dobi kadarkoli natisnjeno tudi pri agenciji.

Potnik je dolžan poskrbeti, da mu njegov videz ali obnašanje ne oteži/onemogoči oprave obmejnih, carinski oz. zdravstvenih formalnosti, ravno tako je dolžan spoštovani hišni red v gostinskih, hotelskih oz. drugih namestitvenih objektih, red na prevoznih sredstvih ter v vseh primerih sodelovati s predstavnikom organizatorja, vodnikom, vodjo poti, izvajalcev storitve v skladu z načelom dobro volje in poštenja. Potnik mora biti pri izbiri storitev, ki jih ponujajo drugi ponudniki storitev na destinaciji in ki niso vključene v pogodbi o potovanju posebno skrben, da ga po izvedeni storitvi ne preseneti cena, kakovost… Tudi potniki, ki nimajo nikakršnih zdravstvenih težav, naj si pred potovanjem pridobijo potrebne dodatne informacije za varovanje zdravja pri Zavodu za zdravstveno varstvo, objavljeni na spletni strani www.zdravinapot.si.

Pri potovanjih v kraje z drugačnim naravnim okoljem naj potniki skrbno sledijo prej navedenim napotkom ne glede na kategorijo in urejenost nastanitvenih, prehranjevalnih enot, se izogibajo uživanju neolupljenega sadja in zelenjave, sladoleda, kock ledu in termično neobdelane hrane  pri kateri se poraja dvom o primerni hrambi, ter pitju neustekleničene vode.

Potnik se naj med potovanjem zaradi lastne varnosti zadržuje v organizirani skupini, se izogiba obisku manj nadzorovanih predelov mest, še posebej ponoči ter posveča posebno skrb varovanju osebnih stvari, še zlasti dokumentov in plačilnih sredstev pred tatvinami, podtikanju nedovoljenih substanc v prtljago, žeparjem…

V primeru razglasitve posebnih varnostnih razmer v določeni državi ali regiji se je potnik dolžan dosledno držati navodil pristojnih oblastvenih organov. V primeru da potnik ne upošteva svojih obveznosti iz tega člena, odgovarja organizatorju za povzročeno škodo, organizator oz. pooblaščena agencija pa sta razbremenjena vsakršne odgovornosti za škodo, ki bi jo potnik utrpel v takem primeru.

IV. PLAČILO

Za dan plačila se šteje dan, ko potnik izvrši vplačilo v Turistični agenciji Vard ali v pooblaščeni agenciji in Vard Turizem prejme plačilo na  transakcijski račun. Stroški rezervacije, ki jo potnik plača ob  prijavi, znašajo 40% cene aranžmaja, oz. toliko, kot je navedeno v  programu potovanja. Preostali del plača potnik najmanj 15 dni pred  začetkom potovanja, oz. kakor je navedeno v programu. V primeru, da  akontacije in preostalega dela cene aranžmaja potnik ali zanj  pooblaščena agencija, pri kateri se je prijavil, ne plača v  predvidenem roku, se šteje, da je odpovedal aranžma, in smiselno se  uporabijo določila o potnikovi odpovedi aranžmaja iz X. točke teh  splošnih pogojev in navodil za turistične aranžmaje. Pravočasno plačani stroški prijave jamčijo potniku, pod  pogoji, določenimi v teh splošnih pogojih in navodilih za turistične aranžmaje oziroma pod pogoji določenimi s posebnimi pogoji poslovanja ali programom, udeležbo oziroma prosto mesto na posameznem turističnem  aranžmaju ali potovanju. Potnik je ob odhodu dolžan predložiti vodji potovanja dokument o  plačanem aranžmaju (napotnica/voucher ali/in potrdilo o vplačilu); v  nasprotnem primeru, vodja potovanja potnika ne sprejme na potovanje oz. aranžma.

V kolikor se potnik odloči za rezervacijo z opcijo (povpraševanje ali ponudbo) s strani organizatorja, veljajo pogoji za sklenitev pogodbe, ki so označeni na opcijskem dokumentu. Opcija ne velja in ni zavezujoča v primeru višje sile ali “stop bookinga”.

Ob rezervaciji na poizvedbo potnik plača varščino v višini, ki je odvisna od lestvice stroškov odpovedi potovanja oz. ponudnikov potovalnih storitev ter datuma odhoda. Potnik ob prijavi podpiše prijavnico. V kolikor organizator takšno rezervacijo potrdi šteje pogodba za sklenjeno s trenutkom potnikovega podpisa prijavnice in na ta način postane vse, kar je navedeno v tej pogojih pravna obveznost za potnika in organizatorja.

V. CENE

Cene potovanja so določene s programom potovanja ali letovanja, ter veljajo od dneva objave programa. Vard si pridržuje pravico do spremembe cene objavljenih cen v programih potovanj v primeru spremembe cen prevoznih storitev zaradi spremembe cene goriva, davkov ali pristojbin za potovalne storitve, vključene v pogodbi, ki jih naložijo tretje osebe, turističnih pristojbin, pristajalnih pristojbin oz. če se spremeni razmerje med valutami, na osnovi katerih je izračunana cena potovanja.

O morebitni spremembi cene potovanja Vard Turizem potnika obvesti, najmanj 20 dni pred dnevom začetka potovanja. Povišanje cene se izračunava z enakim odstotkom, kot je prišlo do povečanja prej navedenih elementov kalkulacije. Soglasje kupca za zvišanje cene potovanja do 8 % ni potrebno. Pogodbenik potovanja ali potnik ima pravico razdreti pogodbo o organizaciji potovanja, če podražitev preseže 8 % osnovne cene aranžmaja. V tem primeru ima pravico do povračila vplačanega zneska brez pravice do nadomestila škode in morebitnih stroškov vizuma, zavarovanja, cepljenja in podobnih stroškov. Končni obračun potovanja je narejen predvidoma do 10 dni pred odhodom, ko so znani podatki končnih letaliških pristojbin in je doseženo končno število potnikov, na podlagi katerega se določi rang dosežene cene (ob prijavi se potniku vselej zaračuna izhodiščna, najnižja cena). Variabilnost cene je opredeljena tudi z menjalnim tečajem valut. V kolikor je program potovanja izven Evro valutnega območja je kalkulativno izhodišče Ameriški Dolar (USD). Pri vseh objavljenih programih na internetni strani www.vard.si je upoštevano tečajno razmerje valut 1€ =1,1 USD,  1€ = 141,25JPY, 1€ = 0,859 GBP in 1€ = 1,551AUD. V primeru spremembe tečaja so možna zvišanja oz. znižanja cene skladno z veljavno zakonodajo v RS.

Vard lahko v programu določi, da potnik plača storitve, ki bodo opravljene na kraju samem. V tem primeru Vard ne nastopa kot organizator, ne kot posrednik, ampak zgolj informator. V tem primeru uveljavlja potnik vse reklamacijske zahtevke izključno od izvajalca storitve na kraju samem.

Vard lahko v programu določi ceno aranžmaja, pri tem pa izrecno navede, da se lahko cena zniža v kolikor se bo prijavilo določeno število potnikov oziroma nastopijo drugi natančno opredeljeni pogoji. Tako določilo v nobenem primeru ne jamči, da bodo pogoji za znižanje cene aranžmaja nastopili in potnik ne more odstopiti od pogodbe, ker pogoji za morebitno znižanje cene ne bi nastopili.

Morebitni popusti in ugodnosti se med seboj izključujejo ter se ne seštevajo.

VI. STORITVE, VŠTETE V CENI ARANŽMAJA

Če ni v programu drugače določeno, so v ceni aranžmaja vštete prevozne, hotelske in gostinske storitve, navedene v programu potovanja, kot tudi organizacija potovanja in osnovno nezgodno zavarovanje. Če ni v programu drugače določeno, veljajo cene posameznega turističnega aranžmaja na osebo, za nastanitev v dvoposteljnih sobah. V kolikor potuje potnik sam, je nameščen v enoposteljni sobi in doplača znesek za namestitev v enoposteljni sobi, kot je navedeno pri posameznem programu potovanja. V primeru, da potujejo tri odrasle osebe se smatra, da je namestitev v eni dvoposteljni sobi in eni enoposteljni sobi z obračunanim doplačilom za enoposteljno sobo.  Vsa potovanja Vard Turizma so vodena s strani vodnikov ali vodij poti. Vodnik ali vodja poti na poti ureja tehnični del potovanja, pomaga pri prijavi na polet, nastanitve, kontaktira z lokalnimi agenti in vodniki, na vseh vključenih ogledi pa se priključi tudi lokalni vodnik.

VII. POSEBNE STORITVE

Posebne storitve so tiste storitve, ki praviloma niso vštete v ceni aranžmaja (enoposteljna soba, posebna prehrana, opcijski dodatni izleti ipd.) ali so za njih v programu predvidena doplačila (vizumi, letališke pristojbine ipd.), zato jih potnik posebej plača, razen če ni v programu drugače določeno. V primeru, da so k posameznemu aranžmaju razpisane posebne oz. dodatne storitve, potnik posreduje želje po teh storitvah ob prijavi, doplača pa jih k ceni aranžmaja. Objavljene cene dodatnih oz. posebnih storitev veljajo zgolj v primeru naročila in plačila teh storitev, ob naročilu in plačilu osnovnega aranžmaja na prijavnem mestu. Med samim potovanjem potnik doplača posebne storitve vodji potovanja ali predstavniku Vard Turizma v kraju, kjer se storitev opravlja, v ustrezni valuti, če je med potovanjem to storitev še mogoče naročiti, po ceni, veljavni na kraju samem.

VIII. DRUGE OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOST ORGANIZATORJA POTOVANJA

Vard Turizem odgovarja za izpolnitev pogodbe o paketnem potovanju.

Če posamezna potovalna storitev ni izvedena v skladu z pogodbo o potovanju, Vard odpravi neskladnosti, razen če to ni mogoče, če bi to povzročilo nesorazmerne stroške, upoštevajoč obseg neskladnosti in vrednost potovalnih storitev, pri katerih so se pojavile neskladnosti s pogodbo. Če Vard Turizem v razumnem roku, ki ga določi potnik, ne odpravi neskladnosti, lahko potnik, razen v  primerih navedenih v prejšnjem stavku, sam odpravi neskladnosti in zahteva povračilo nastalih stroškov. Potniku ni treba določiti razumnega roka za odpravo neskladnosti, če je takšne narave, da jo je treba odpraviti takoj, ali če Vard Turizem le-te noče odpraviti. V primeru, da Vard Turizem po začetku turističnega potovanja ugotovi, da ne more zagotoviti znatnega dela potovalnih storitev, kot dogovorjeno s pogodbo o paketnem potovanju, vključno s povratkom, potniku brez plačila dodatnih stroškov za izvedbo turističnega paketa ponudi ustrezne nadomestne potovalne storitve, ki so po možnosti enake ali višje kakovosti od dogovorjenih. Kadar je posledica predlaganih nadomestnih storitev turistični paket nižje kakovosti, kot je naveden v pogodbi, Vard Turizem  ustrezno zniža ceno  turističnega paketa. Če zaradi neizogibnih in izrednih okoliščin ni mogoče zagotoviti povratka potnika, kot je dogovorjeno s pogodbo o paketnem potovanju, stroške potrebne namestitve, ki je po možnosti enakovredne kategorije, kot je dogovorjena v pogodbi o paketnem potovanju, krije Vard Turizem za število do 3 nočitev, kot to določa zakon oz. posebni predpisi Evropske unije.

IX. OSTALE POTNIKOVE PRAVICE

Sklenitelj pogodbe o paketnem potovanju lahko kadarkoli odstopi od nje in se s tem odpove potovanju, opustitev koristi morebitnih sopotnikov iz nje posledično v celoti sodijo v njegovo sfero. V tem primeru potnika bremenijo stroški odpovedi, ki so navedeni v X. Točki teh splošnih pogojev v poglavju Potnikova odpoved potovanja. Potnik se lahko stroškom odpovedi zaradi posebej utemeljenih razlogov, ki so nastali po sklenitvi pogodbe o potovanju in pred njegovim pričetkom in ki bi ga odvrnili od sklenitve, ko bi obstajali že tedaj, zavaruje z vplačilom Zavarovanja odpovedi. Podroben opis se nahaja pod točko XI.  Zavarovanje rizika odpovedi.

Potnik ima v primeru paketnega potovanja zahtevati prenos na drugega, pri čemer mora poskrbeti, da Vard Turizmovo prodajno službo njegova zahteva doseže najkasneje 7 dni pred dnem začetka potovanja in sicer naj upošteva običajni delovni čas službe med 10.in 13.00 uro.

Potnik je upravičen od Vard Turizma zahtevati ustrezno pomoč pri svojih težavah med potovanjem, Vard Turizem pa mu jo je dolžan nuditi brez nepotrebnega odlašanja z zagotavljanjem ustreznih informacij o zdravstvenih storitvah, lokalnih organih oblasti, konzularni pomoči, s pomočjo pri zagotavljanju sredstev za komuniciranje na daljavo in pri iskanju nadomestnih potovalnih aranžmajev.

Če Vard Turizem neskladnosti, ki znatno vplivajo na izvedbo turističnega paketa, ne odpravi v razumnem roku, ki ga določi potnik, lahko potnik odstopi od pogodbe, o čemer je dolžan nemudoma obvestiti Vard Turizem.

Potnik lahko nadomestne potovalne storitve, ki mu jih ponudi Vard Turizem, ki po njegovem začetku ugotovi, da jih ne more zagotoviti v znatnem delu kot je dogovorjeno s potovalno pogodbo zavrne le, če niso primerljive z navedenimi v pogodbi ali če je Vard Turizmova ponudba znižanja cene neustrezna, soglasja o primernosti tega znižanja pa ni moč doseči.

X. POTNIKOVA ODPOVED ALI SPREMEMBA POTOVANJA ALI SPREMEMBA POTNIKA

Potnik ima pravico do odpovedi potovanja v poslovalnici, kjer se je  prijavil. V primeru, ko potnik odpove aranžma, ima Vard Turizem pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi potovanja. Višina povračila stroškov je odvisna od časa, v katerem je potnik predložil odpoved. Višina povračila stroškov odpovedi aranžmaja je odvisna od časa pred dnevom pričetka opravljanja storitve v katerem je potnik predložil odpoved oziroma drugače odpovedal potovanje in velja le za avtobusne  izlete po Evropi, počitnice in smučanje:

* 45 do 30 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 10% cene  aranžmaja

* 29 do 22 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 20% cene  aranžmaja

* 21 do 15 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 30% cene  aranžmaja

* 14 do 8 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve –   50% cene  aranžmaja

* 7 do en delovni dan do 12:00 pred dnevom pričetka opravljanja  storitve – 80% cene aranžmaja

Odpoved na dan odhoda ali neudeležba brez odpovedi 100% cene aranžmaja.

Za vsa letalska potovanja izven Evrope veljajo sledeči splošni  pogoji:

* 90 do 80 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 40% cene aranžmaja

* 79 do 70 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 50% cene aranžmaja

* 69 do 60 dni pred dnevom pričetka opravljanja storitve – 60% cene aranžmaja

* 59 dni do dneva odhoda ali neudeležbe brez odpovedi   – 100% cene  aranžmaja

* Odpoved na dan odhoda ali neudeležba brez odpovedi    100% cene aranžmaja.

Ne glede na zgoraj določene stroške odpovedi, so le-ti lahko tudi  višji, kadar to pogojujejo pogoji organiziranja potovanja, ki jih

Vard Turizmu narekujejo veljavni pogoji prodaje in jih pogojujejo poslovni  partnerji. V primeru, da so v programu pogoji za povračilo stroškov zaradi odpovedi potovanja drugače določeni, veljajo pogoji določeni v  programu.

Ob odpovedi potovanja mora potnik podpisati odpovedni dokument, ki mu  ga v podpis ponudi prodajalec. V primeru, da zavrne podpis tega  dokumenta, se šteje, kot da potovanja ni odpovedal. Med potovanjem  lahko potnik prekine potovanje na svojo željo in s pisno izjavo o prekinitvi.  Če potnik med potovanjem potovanje prekine, ob vrnitvi nima pravice do  povračila stroškov ali kupnine ne delno ne v celoti. V kolikor potnik  med potovanjem po svoji želji spremeni program oziroma ne potuje po  programu, ki je sestavni del pogodbe z Vard Turizmom, se šteje, da je potnik  odstopil od pogodbe med potovanjem. V tem primeru je potnik odgovoren  za stroške in škodo, ki jo je s tem povzročil.

XI. ZAVAROVANJE RIZIKA ODPOVEDI TURISTIČNEGA POTOVANJA

Če potnik ob prijavi predvideva, da se morda zaradi določenih okoliščin (ki utegnejo nastopiti pri njem ali v njegovi ožji družini) potovanja ne bo udeležil, lahko vplača zavarovanje rizika odpovedi turističnega potovanja, ki ga agencija Vard Turizem sklene pri Zavarovalnici Triglav. Zavarovanje se lahko sklene na dan potrditve rezervacije oziroma najkasneje do 21 dni pred potovanjem in velja le v primeru uradnih pozivov, nepričakovanega poslabšanja zdravstvenega stanja ali smrti v ožji družini (zakonec, starši, otroci). Potnik lahko uveljavlja povračilo vplačanega zneska iz naslova vplačane odstopnine le ob predložitvi ustreznega pisnega dokazila.

Ne glede na plačano premijo za zavarovanje rizika odpovedi turističnega potovanja ima Vard Turizem v primeru potnikove odpovedi potovanja pravico do povrnitve administrativnih stroškov, ki znašajo 18,00 € po napotnici/ vavčerju ter pravico do zadržanja zneska vplačane premije odstopnine. V primeru, ko je predmet pogodbe o potovanju nakup letalske vozovnice, Vard Turizem poleg administrativnih stroškov zadrži tudi rezervacijsko pristojbino (TSC). Potnik ima iz naslova vplačane odstopnine torej pravico do povračila vplačanega zneska za pogodbeno dogovorjene turistične storitve v skladu z splošnimi pogoji Zavarovalnice Triglav, zmanjšane za administrativne stroške, vplačila odpovednega rizika in TSC. Vard Turizem ne odgovarja za druge morebitne stroške, ki jih je imel potnik zaradi načrtovanega potovanja ali druge turistične storitve po pogodbi o potovanju (npr. stroški cepljenja, vizum, potni stroški ipd.).

Potnik ima pravico do uveljavljanja vračila plačila na podlagi plačanega zavarovanja  v primeru, da pogodbo o potovanju zaradi zgoraj navedenih razlogov odpove najkasneje do dve uri pred začetkom potovanja. Kot začetek potovanja, ki se začne z organiziranim avtobusnim, letalskim ali ladijskim prevozom, se šteje ura avtobusnega, letalskega ali ladijskega odhoda. V primeru, ko v turistični aranžma ni vključen organiziran prevoz, pa se kot začetek potovanja šteje ura, ko bi potnik lahko dejansko prevzel nastanitveni objekt (običajno ob 14.00).

Če potnik potovanja ne začne na dan, ki je določen kot začetek potovanja in potovanja pred začetkom pisno ne odpove, nima pravice do uveljavljanja vračila vplačila na podlagi plačanega zavarovanja rizika odpovedi turističnega potovanja. Pri turističnih aranžmajih, v katere ni vključen organiziran prevoz, potnik nima pravice do vračila vplačanega zneska na podlagi vplačanega zavarovanja rizika odpovedi, če se na dan začetka potovanja ne zglasi v nastanitvenem objektu.

Šteje se tudi, da potnik ni začel potovanja oziroma da je odstopil od pogodbe, kadar potnika ne sprejme na prevoz prevoznik (letalski, ladijski, avtobusni in podobno) iz kakršnihkoli razlogov, ki so lahko varnostne ali regulativne narave, ne glede na to, ali se je to zgodilo na začetku potovanja ali med potovanjem. Potnik je v takem primeru odgovoren za vso povzročeno škodo in ne more uveljavljati nobenih vračil na podlagi plačanega zavarovanja rizika odpovedi turističnega potovanja, ravno tako tudi ne more uveljavljati vračil v kolikor predloži ustreznega pisnega dokazila o opravičenem razlogu odpovedi potovanja.

Zahtevka za uveljavitev ni mogoče uveljavljati po datumu začetka potovanja, kakor tudi ne za čas neizkoriščenega dela potovanja.

Vsa zavarovanja rizika odpovedi turističnih potovanj so sklenjena pri Zavarovalnici Triglav. Tako se potnikove pravice iz naslova zavarovanja rizika odpovedi uveljavljajo pri tej zavarovalnici, pri čemer se uporabljajo splošni pogoji poslovanja zavarovalnice. Potek reševanja škodnega primera in čas reševanja škodnega primera je v pristojnosti zavarovalnice, preko katere je sklenjeno zavarovanje rizika odpovedi. Višina premije je odvisna od izbranega paketa.

 

XII. ODPOVED POTOVANJA ALI SPREMEMBA PROGRAMA

Vard Turizem si v skladu z veljavno zakonodajo pridržuje pravico do odpovedi potovanja ali spremembe programa potovanja.

Vard Turizem si pridržuje odpovedati potovanje najkasneje:

20 dni pred predvidenim odhodom za potovanja daljša od 6 dni

7 dni pred predvidenim odhodom  za potovanja ki trajajo 2-6 dni

2 dni pred predvidenim odhodom za potovanja ki trajajo 1-2 dni,

če se za potovanje ne prijavi potrebno, v programu navedeno število potnikov.

Če v programu ni drugače navedeno, je najmanjše število potnikov v določenem prevoznem sredstvu naslednje:

– za potovanje z avtobusom – najmanj 40 potnikov po avtobusu

– za potovanje na rednih letalskih progah v Evropi – najmanj 20 potnikov v posamezni skupini

– za potovanje na medcelinskih letalskih progah – najmanj 15 potnikov v posamezni skupini

– za potovanje s posebnimi letali, vlaki ali hidrokrilnimi ladjami – najmanj 95 % zasedenosti le-teh.

Vard Turizem si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred izvajanjem ali med izvajanjem programa nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti (višja sila), za Vard Turizem pa te okoliščine pomenijo utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenil, če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe.

Vard Turizem lahko odpove pogodbo oziroma odstopi od pogodbe in zahteva povrnitev škode od potnika, ki neposredno krši določbe pogodbe, ki jo je sklenil s Vard Turizmom, predvsem če se ugotovi, da je potnik namerno sporočil napačne podatke o številu potnikov ali njihovi starosti, oziroma je med potovanjem prišlo do sprememb, potnik pa o tem ni obvestil Vard Turizem.

V primeru, da Vard Turizem odpove potovanje, ima potnik pravico do celotnega povračila vplačane cene aranžmaja, razen do povračila stroškov vizuma, potrebnega za vstop v državo ali stroškov cepljenj, ki bo bili s programom povezani. .

Vard Turizem si pridržuje pravico do spremembe dneva in časa odhoda oz. do odpovedi potovanja, zaradi spremembe letalskega voznega reda, operativnih razlogov ali nastopa višje sile ter pravico do spremembe smeri potovanja, če se spremenijo pogoji za potovanje (nov vozni red,  negotov položaj v državi, kjer je organiziran program, naravne nesreče ali drugi nepredvideni vzroki, na katere Vard Turizem ne more vplivati), brez posebne odškodnine in po veljavnih predpisih v potniškem prometu.

O kakršnikoli naknadni spremembi programa Vard potnika nemudoma obvesti.

Vard Turizem ne odgovarja za zamude letal, ladij ali vlakov, kakor tudi ne za spremembe programa, ki bi nastale kot posledica takšnih zamud.  Vard Turizem ne odgovarja za odpiralne čase muzejev in galerij.

Če zaradi višje sile  na kraju samem Vard Turizmu ni mogoča namestitev potnikov v naročenem objektu, lahko Vard Turizem namesti potnika v istem kraju v drug objekt enake ali višje kategorije.

Vard Turizem si zaradi tehnično/organizacijskih razlogov pridržuje pravico do spremembe zaporedja ogledov v programu, zamenjave dni ogledov, nastanitev ali obratnih zaporedij ogledov. S končnim obvestilom potniki prejmejo tudi program potovanja, ki pa vsekakor vsebuje vse osnovne oglede prvotnega programa.

XIII. POTNI DOKUMENTI

Potnik se je dolžan informirati o veljavnih predpisih o potnih listinah, vizumih, deviznih, carinskih in zdravstvenih predpisih. Potnik je dolžan skrbeti, da on osebno ter njegovi dokumenti in prtljaga ustrezajo pogojem, predvidenim z obmejnimi carinskimi, zdravstvenimi in drugimi predpisi svoje države, kakor tudi tiste v katero ali skozi katero potuje.

Potnik, ki se prijavlja za potovanje v tujino, mora imeti veljaven potni list ali drug veljaven ustrezen dokument, s katerim lahko vstopi v posamezno državo. V primeru, da posamezne države pogojujejo vstop v državo z določeno časovno veljavnostjo potovalnega dokumenta pred iztekom veljavnosti na dan vstopa, je dolžan potnik na ta določila sam paziti in Vard za morebitne neprijetnosti ali prisilno prekinitev potovanja potnika iz tega naslova ne odgovarja.

Potnik si je dolžan pred potovanjem, oz. do roka, ki je v programu določen, pridobiti vizume za države, v katere potuje in opraviti cepljena, ki so za te države zahtevana. Če potnik te obveznosti ne izpolni, ravna Vard po določilih o potnikovi odpovedi potovanja.

V kolikor potniku ureja vizum Vard Turizem, mu  je potnik dolžan posredovati vse zahtevane dokumente in poskrbeti, da so le-ti skladni z veljavnimi predpisi posamezne ambasade. Za zamudo pri izdaji ali pošiljatvi vizumov s strani konzularnih služb, za izgubo pošte z dokumenti za pridobitev vizumov, za negativno rešitev vizuma ali drugih dogodkov zunaj sfere agencije, zaradi katerih potnik potovalnih dokumentov ali vizumov ne bi prejel ali jih ne bi prejel pravočasno, agencija ne odgovarja. Stroškov pridobitve vizumov iz te alineje agencija potniku ne vrača, četudi ta zaradi v prejšnjem stavku navedenih zapletov s pridobitvijo vizumov potovanja ne začne ali ga ne konča v skladu s programom.

V primeru zavrnitve vstopa v državo, ali druge ovire, nosi vse stroške potnik sam. Posredovanje Vard Turizma  pri pridobitvi vizuma ni všteto v ceni potovanja, ampak se plača posebej. Smatra se, da si potnik ureja vizum sam kadar Vard Turizmu ne dostavi za ureditev vizuma potrebnih dokumentov v roku določenem v programu ali ponudbi.

Zaradi zahtev v mednarodnem potniškem prometu (letalski, ladijski, avtobusni…) je potnik dolžan ob prijavi posredovati vse potrebne podatke o vseh udeležencih potovanja ali letovanja, ki jih prijavlja. Podatki se morajo v celoti ujemati s podatki v uradnih dokumentih, ki so jih udeleženci potovanja dolžni v skladu s predpisi o prestopu državne meje in ustreznimi tujimi zakonodajnimi akti, nositi s seboj. V primeru, da napačni podatki povzročijo zamudo, dodatne stroške ali prekinitev potovanja, odgovarja za vse nastale stroške udeležencem potovanja zgolj potnik sam.

XIV. POTOVANJE MLADOLETNIH OSEB BREZ SPREMSTVA STARŠEV

Mladoletniki, ki potujejo brez spremstva staršev potrebujejo za tranzit ali vstop v določene države dovoljenje staršev in so si ga dolžni pred potovanjem pridobiti. Oblika dovoljenja je odvisna od države in se spreminja. Za točne informacije se obrnite na Veleposlaništvo države, ki jo bo potnik prečkal oziroma obiskal. V kolikor država zahteva dovoljenje, mladoletni potnik pa ga nima se šteje, da potnik za potovanje nima ustreznih dokumentov. Če potnik ne upošteva svojih obveznosti odgovarja organizatorju za povzročeno škodo, organizator pa odklanja vsakršno odgovornost za škodo, ki bi jo potnik utrpel v takšnem primeru.

 

XV. OBVESTILA PRED ODHODOM/POTOVANJEM

Za potovanja potnik prejme končno obvestilo najkasneje 3 dni pred odhodom na naslov, ki ga je potnik navedel ob prijavi ali ob kasnejšem obvestilu o spremembi naslova. V kolikor potnik ne prejme obvestila, se je dolžan obrniti na organizatorja najkasneje do 24 ur pred odhodom.

Škodo, ki bi nastala potniku ali Vard Turizmu, ker je potnik podal nepopoln ali nepravilen naslov  za namen izpolnitve napotnice/voucherja ali pogodbe, ali ker ni kasneje javil spremembe svojega naslova,  nosi potnik.

XVI. ZDRAVSTVENI PREDPISI

Po predpisih Svetovne zdravstvene organizacije se je za potovanje v določene države potnik dolžan cepiti in si priskrbeti ustrezen dokument. Cepljenje je tudi obvezno, če je tovrsten predpis sprejet po sklenitvi pogodbe o potovanju; to ni opravičljiv razlog za prekinitev pogodbe, v kolikor ne bi obstajale kontraindikacije za potnikovo zdravje. V tem primeru je potnik dolžan predložiti zdravniško potrdilo. V primeru, da so v programu za potovanje navedena oz. zahtevana določena cepljenja, si mora vsak potnik sam priskrbeti mednarodno potrdilo – rumeno knjižico, z vpisanimi opravljenimi cepljenji. Vard Turizem ne odgovarja za morebitne zaplete ali potnikovo prekinitev potovanja, zaradi potnikovega nespoštovanja zdravstvenih predpisov države, v katero vstopa, ali programa, na katerega se je prijavil, kakor tudi ne za stroške povezane s tem.

Informacije o veljavnih covid 19 predpisih za vstop v posamezno državo, ki jih prejme potnik na prodajnem mestu so informativne in se lahko spremenijo. Vard v tem primeru za spremembe vstopnih pogojev ne odgovarja.

XVII. PRTLJAGA

Potnik ima na letalskih prevozih pravico do brezplačnega prevoza prtljage pod pogoji, ki jih določa prevoznik. Običajno je to en kos prtljage 20 kg. Vsak preseženi kilogram dovoljene teže oz. dodatni kos potnikove prtljage mora potnik doplačati po ceniku prevoznika. Otroci do 2. leta nimajo pravice do brezplačnega prevoza prtljage. Prevoz prtljage poteka na potnikov riziko. Organizator ne odgovarja za uničeno ali izgubljeno prtljago, kakor tudi ne za krajo prtljage in dragocenosti iz nastanitvenih objektov (letal, avtobusov, ladij…) V primeru izgubljene prtljage mora potnik na kraju samem sestaviti zapisnik s predstavnikom prevoznika. Vard Turizem lahko posreduje med potnikom in prevoznikom, vendar brez materialne obveznosti do kogarkoli. Pri letalskem prevozu je za prtljago odgovorna letalska družba, na podlagi veljavnih predpisov v mednarodnem letalskem potniškem prometu. Ker so za izgubljeno prtljago pri letalskem prevozniku določene pavšalne odškodnine, ki so velikokrat manjše od dejanske vrednosti, se potnikom svetuje, da v prtljagi, ki jo na letališču oddajo, ne pušča predmetov večje vrednosti. V primeru zavrnitve vkrcanja, odpovedi leta ali velike zamude letalskega prevoznika lahko potnik v skladu z Uredbo (ES) št. 261/200r uveljavlja odškodnino od dejanskega letalskega prevoznika tudi takrat, ko je tak let sestavni del turističnega aranžmaja.

XVIII. TOČNOST PREVOZNIKOV

Vard Turizem ne odgovarja za točnost prevozov v kopenskem, morskem in letalskem prevozu, kadar se le-ta opravlja z javnimi prevoznimi sredstvi, na rednih ali izrednih potniških prevozih, plovbah ali poletih. Odgovornost prevoznikov je ustrezno določena v pogodbi med potnikom in prevoznikom, ki stopi v veljavo z uporabo prevoznega sredstva. Vard  Turizem ne odgovarja za škodo, ki bi nastala iz naslova zamud, odpovedi ali spremembe prevoza ali prevoznega sredstva. Potnik je dolžan 48 ur pred povratkom pri predstavniku organizatorja preveriti uro povratka.

Vard Turizem si pridržuje pravico do spremembe voznega reda, tipov letal, prevoznika in smeri poleta (vmesni postanki, vrnitev preko drugega letališča ipd.), ki nastopijo zaradi različnih tehničnih in organizacijskih razlogov. Prav tako lahko pride do zamud, ki so največkrat posledica preobremenjenosti zračnega prostora, stavk in slabega vremena, nanje pa organizator nima vpliva. Pri odhodih na rednih letalskih linijah, ki so predvideni iz letališča Jožeta Pučnika Ljubljana, predvidoma preko enega izmed evropskih letališč upoštevajte, da ni nujno, da nam letalski prevoznik potrdi odhod. V kolikor odhodi ne bi bili potrjeni iz Ljubljane, bodo organizirani tudi avtobusni prevozi z/na letališča, od koder bodo poleti in prihodi letal, ki bodo vključeni v ceno potovanja.

Spremembe iz prejšnjega odstavka pri paketnih aranžmajih ne štejejo za spremembo programa potovanja, saj sta prvi in zadnji dan potovanja namenjena izključno prihodu in odhodu na destinacijo ter s tem povezanimi transporti, na pa tudi počitku.

Kvaliteta prevoznih sredstev je praviloma in v kolikor ni drugače navedeno povprečne kategorije.

V primeru poznega prihoda v namembni kraj ali zgodnjega odhoda iz kraja potovanja/letovanja, lahko pride do izpada kakšnega obroka (večerja/kosilo/zajtrk), pri čemer potnik ni upravičen do povračila.

XIX. IZGUBA DOKUMENTOV

Če potnik med potovanjem izgubi dokumente ali so mu le-ti ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljevanje potovanja ali za vrnitev v domovino, si potnik na lastne stroške priskrbi nove.

Pri urejanju formalnosti v zvezi s tem se potnik lahko za nasvete in pomoč obrne na vodjo potovanja ali predstavnika VARD Turizma. V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do kakršnegakoli povračila vplačanega potovanja ali povrnitve stroškov.

XX. INFORMACIJE

Če so ustne ali pisne informacije, ki jih potnik dobi od pooblaščene agencije, pri kateri se je prijavil na potovanje, v nasprotju s programom, ponudbo, pisno informacijo ali pisno razlago Varda, velja pisni program, pisna  ponudba, pisna informacija ali pisna razlaga Vard Turizma.

Cene in fotografije objavljene na internetu in reklamnih materialih so le informativne narave, če so v nasprotju z drugačnimi  informacijami v pisnem programu ali pisni informaciji oziroma pisni razlagi Vard Turizma pred sklenitvijo pogodbe o turističnem aranžmaju.

XXI. KATEGORIZACIJE NAMESTITVENIH OBJEKTOV IN SPLOŠNO O HIŠNIH REDIH

Namestitve v programih so označene v skladu z uradno kategorizacijo v posameznih državah, veljavno v času izdaje programa, na katero organizator nima nikakršnega vpliva. Pri tem je potrebno upoštevati, da kriteriji kategorizacije v nekaterih turističnih destinacijah bistveno odstopajo od kriterijev, ki ste jih vajeni v Sloveniji oziroma v večini zahodnoevropskih držav, zato na teh destinacijah priporočamo rezervacijo hotela višje kategoriji.

Hišni redi, prehrana, storitve, plaža kakor tudi ostala ponudba hotelov so pod nadzorom krajevnih turističnih organizacij. Tudi na te elemente organizator nima nikakršnega vpliva. Pri aranžmajih, označenih z “all inclusive”, je treba pozorno prebrati opis storitev v programu oz. ponudbi, saj ne kaže enačiti vseh all inclusive ponudb. Običajno je osnovna storitev pri all inclusive polni penzion (zajtrk, kosilo in večerja), pri obrokih je všteta pijača.

Če potnik pri rezervaciji ne doplača sobe s posebnimi značilnostmi (pogled na morje, balkon, lega – orientacija, določeno nadstropje), je nastanjen v eni od sob, ki so uradno registrirane za izdajanje gostom v hotelu. Razdelitev sob je v pristojnosti hotelirjev, organizator potovanja nima pri tem nobenega vpliva, potnikove želje lahko posreduje, ne more pa zagotoviti, da bodo le-te tudi izpolnjene. Pri nastanitvi v enoposteljni sobi mora potnik upoštevati, da le-ta po navadi ne ustreza standardu dvoposteljne sobe, da je ponavadi manjša in ima slabšo lego. Pri nastanitvi v triposteljni sobi mora potnik upoštevati, da gre največkrat dejansko za dvoposteljno sobo s pomožnim ležiščem, pri čemer nastanitev tretje osebe ne ustreza standardu nastanitve ostalih dveh oseb. Po navadi gre za zložljivo posteljo, ki po velikosti in udobju ni enaka normalni postelji in je primerna za otroke.

XXII. REKLAMACIJE OZIROMA PRITOŽBE

Če pride do nekvalitetne oz. nepopolne izvedbe pogodbeno dogovorjenih potovalnih storitev, lahko potnik zahteva znižanje cene dogovorjenega paketnega potovanja, če pa mu je zaradi tega nastal tudi škoda, ima pravico do odškodnine. Potnik ne more uveljavljati znižanja cene v kolikor ni  grajal storitev na kraju samem, Vardovemu vodniku oz. vodji poti, neposrednemu izvajalcu storitev, predstavniku oziroma pooblaščeni lokalni agenciji. Če navedenih oseb ni na kraju samem, potnik pošlje pritožbo takoj na elektronski naslov info@vard.si ali 24 urni dežurni telefon 041 680947. V primeru, da bi bila po vsebini sodeč reklamacija lahko rešena na kraju samem (na primer pomanjkljiva čistoča sobe, oprema, lega sobe ipd.), potnik pa ni grajal napake na kraju samem in o nepravilnosti ni obvestil zgoraj navedenih oseb, se šteje, da se je potnik strinjal s tako opravljeno storitvijo in je s tem izgubil pravico do vlaganja kasnejših reklamacij z zahtevo po znižanju cene storitve oziroma plačilu škode. Potnik lahko vloži reklamacijo v dveh mesecih po opravljenem potovanju. Brez priloženega zapisnika Vard Turizem ne obravnava zahtevkov za znižanje cen ter odškodninskih in drugih zahtevkov.

Pisna reklamacija mora biti podpisana, vloži pa jo lahko vsak potnik sam v svojem imenu ali pa za to pisno pooblasti tretjo osebo. Pooblastilo mora biti priloženo reklamaciji, sicer Vard Turizem take reklamacije ne bo obravnaval. Vard Turizem ne upošteva skupinskih reklamacij, ki jih podpiše več potnikov – skleniteljev pogodbe in se nanašajo na enak reklamacijski zahtevek. Reklamacija mora biti utemeljena. Potnik naj zato reklamaciji priloži ustrezne dokaze in/ali ustrezno potrdilo hotelirja, prevoznika oz. druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik svoj zahtevek uveljavlja. Vard Turizem ne bo obravnaval reklamacije, ki ji potnik ni priložil zapisnika predstavnika organizatorja oziroma ponudnika storitve o reklamaciji, ki bo izkazoval, da pomanjkljivosti ni bilo mogoče reševati na kraju samem.

Potnik lahko od Vard Turizma zahteva znižanje cene oz. povrnitev škode. Organizator odgovarja potniku za nastalo škodo največ do trikratnika cene pogodbeno dogovorjenih potovalnih storitev zanj; ta omejitev ne velja v primeru potnikove okvare zdravja ali smrti, za katero bi odgovarjal Vard Turizem. Vard Turizem ne priznava nobenega izvajalca IRPS kot pristojnost za reševanje morebitnega spora glede potnikovih zahtevkov v zvezi s potovanjem.

To določilo ne velja v primeru, če ima Vard Turizem pravico do odpovedi potovanja ali spremembe programa. Ko potnik sprejme odobren znesek reklamacijskega zahtevka, se s sprejetjem tega zneska strinja, da je njegov zahtevek v celoti rešen in s tem dejanjem potrjuje, da je prejel primerno zadoščenje in se odreka kakršnim koli ponovnim oz. dodatnim zahtevkom.

Pritožbeni postopek: Takoj na kraju samem potnik reklamira neustrezno storitev pri predstavniku Vard Turizma, neposrednemu izvajalcu storitev, vodniku , neposrednemu izvajalcu storitev oziroma pooblaščeni lokalni agenciji. Če navedenih oseb ni na kraju samem, potnik pošlje pritožbo na elektronski naslov info@vard.si ali na 24 urni dežurni telefon 041 680947. Potnik mora pri odpravljanju vzroka pritožbe sodelovati s predstavnikom z dobrim namenom. Če potnik ne sprejme ponujene rešitve reklamacije, ki ustreza vplačanim storitvam po programu, Vard Turizem ne bo upošteval kasnejših zahtev za povrnitev škode ali znižanje cene potovanja. Če vzrok pritožbe ni bil odpravljen oziroma ga ni možno odpraviti, potnik s predstavnikom in ali z izvajalcem storitev sestavi pisno potrdilo, ki bo dokazovalo utemeljenost pritozbe. Po povratku s potovanja mora potnik v zakonskem roku poslati pisno pritožbo na naslov: Vard Turizem d.o.o., Oblakova 32, 3000 Celje, ter priložiti dokaze, ki bodo dokazovali utemeljenost pritožbe (obvezno pisno potrdilo s podpisom predstavnika ali ponudnika storitve, morebitne račune zaradi dodatnih stroškov ipd.). Organizator je dolžan prvič pisno odgovoriti potniku v 8 dneh po sprejemu pritožbe, dokončno pa v primernem roku, potrebnem za pridobitev informacij o vzroku pritožbe pri ponudniku storitve; oziroma, v času, ki je potreben, da pridobi informacije od tretjih oseb v skladu z 892. členom obligacijskega zakonika.

Vard Turizem ne priznava nobenega izvajalca IRPS kot pristojnega za reševanja morebitnega spora glede potnikovih zahtevkov v zvezi s potovanjem. Potnikom je pri reševanju spora z agencijo v primeru spletne rezervacije lahko tudi v pomoč spletna platforma na naslovu: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?eent=main.home.show&reload=false

Organizator bo reševal samo pritožbe, kjer vzroka ni bilo možno odpraviti na kraju samem. V primeru reklamacije za potovanje, pri katerem Vard Turizem ni organizator potovanja, bo Vard Turizem pritožbo posredoval odgovornemu organizatorju potovanja in o rešitvi reklamacije potnika pisno obvestil. V primeru, da Vard Turizem nastopa zgolj v vlogi informatorja, mora potnik vse reklamacijske zahtevke uveljavljati na kraju samem pri dejanskem organizatorju fakultativnega izleta, ogleda ipd. Brez pisne reklamacije Vard Turizem ne obravnava zahtevkov za znižanje cen ter odškodninskih in drugih zahtevkov.

XXIII. VAROVANJE PODATKOV

 VARD Turizem d.o.o. vse pridobljene podatke o potnikih varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov oziroma v skladu s pravicami in obveznostmi iz Splošne uredbe o varstvu podatkov Evropske unije. Vaše podatke želimo najbolj učinkovito zaščiti pred  neustavnim, nezakonitim in neupravičenim posegom v vašo zasebnost in dostojanstvo, uničenjem, zato uporabljamo tehnične in organizacijske varnostne ukrepe, ki jih nadgrajujemo skladno s tehnološkim razvojem in zakonom.

Upravljavec zbirke osebnih podatkov

VARD Turizem d.o.o., Oblakova 32, 3000 CELJE . Pooblaščena oseba v zvezi z varovanjem osebnih podatkov vam je dosegljiva na info@vard.si.

Kategorije osebnih podatkov

Osebni podatek je katerikoli podatek, ki se nanaša na določeno ali določljivo fizično osebo, torej posameznika, na glede na obliko, v kateri je izražen. Določljiva fizična oseba pa je tista, ki se jo lahko neposredno ali posredno identificira s pomočjo njenih identifikacijskih številk (npr. EMŠO, davčna številka, številka zdravstvenega zavarovanja, telefonska številka, registrska številka vozila), ali s sklicevanjem na dejavnike, ki so značilni za njeno fizično, fiziološko, duševno, ekonomsko, kulturno ali družbeno identiteto (npr. zaposlitev, naslov, funkcijo, položaj ali status v določenem subjektu, ipd.).

Informacije, ki niso neposredno povezane z vašo dejansko identiteto (kot denimo priljubljene spletne strani ali število uporabnikov spletne strani), ne spadajo v to kategorijo.

Pri vsakem dostopu do vsebin naše spletne ponudbe se splošne informacije  samodejno shranijo (npr. število obiskovalcev in spisek ogledanih potovanj, število obiskanih strani…). Ti podatki niso osebni in jih uporabljamo izključno v statistične namene.

Nameni obdelave osebnih podatkov

Vard Turizem d.o.o. se ukvarja s prodajo turističnih storitev in s tem povezanimi storitvami, zato v ta namen uporabljamo, zbiramo ter obdelujemo vaše podatke.

Vaše osebne podatke in podatke vaših sopotnikov zbiramo za izvedbo ponudb in vaših izbranih storitev. Največkrat pri rezervaciji potovanj, ki jih ponujamo, pri naročilu novic ali katalogov, povpraševanju, pri posredovanju elektronske pošte. Pri posredovanju podatkov vaših sopotnikov ste dolžni podati informacije in osebne podatke, ki se nanašajo na tretje osebe, skladno z njihovim soglasjem.

Pri naročilu na novice zbiramo in obdelujemo vaše osebne podatke za izdelavo vsebin in za pošiljanje novic.

Pri rezervaciji turistične storitve zbiramo in uporabimo vaše osebne podatke skladno s pogodbo za posredovanje produkta in izvajanje s tem povezanih storitev. Pri zbiranju, obdelavi in uporabi vaših osebnih podatkov za namene informiranja o naši ponudbi delujemo izključno v okviru zakonskih določil. Uporabo podatkov lahko kadar koli prekličete, pri čemer vas bomo še posebej opozorili, da imate možnost kadar koli preklicati nadaljnjo uporabo.

Vaše osebne podatke kot so: ime, priimek, spol, rojstni datum, naslov, kraj, država, regija, telefonska številka, mobilna telefonska številka, e-naslov, pošta, državljanstvo, številka osebne izkaznice ali potnega lista, datum veljavnosti dokumenta, datum izdelave dokumenta, izobrazba, poklic, telesna znamenja, barva oči, …. za potrebe izvajanja in izpeljave turističnih storitev posredujemo ustreznemu pogodbenemu partnerju (npr. hotelu, potovalni agenciji, letalski družbi, izposojevalnici avtomobilov, zavarovalnici, ambasadi….).

V primeru naročila na e-novice posredujemo vaše osebne podatke izvajalcu, ki ga uporabljamo za pošiljanje publikacije, v primerih informiranja o ponudbi pa našim distributerjem tiskovin.

Čas hrambe

Shranjevanje vaših osebnih podatkov se izvaja izključno ob upoštevanju zakonskih predpisov, veljavnih v Republiki Sloveniji. V kolikor so vaši osebni podatki posredovani našim izvajalcem, so ti zavezani ravno tako zavezani k upoštevanju zakonskih predpisov o varstvu podatkov. Vard lahko podatke iz pogodbenega razmerja, z namenom dokazovanja v primeru zahtevkov, ki bi izhajali iz tega razmerja, hrani še pet let po njegovem prenehanju.

Varovanje osebnih podatkov

Izjavljamo, da osebne podatke obdelujemo v okviru zakonskih predpisov, izključno v primerih, potrebnih za izvedbo vaše rezervacije. Zbiranje oz. posredovanje osebnih podatkov državnim ustanovam in uradom se izvaja le v okviru obvezujočih pravnih predpisov. Izrecno izjavljamo, da osebnih podatkov, še posebej naslovov, ne podajamo tretjim osebam.

Podatki preneseni med vašim računalnikom in našim strežnikom so varovani z varnostnim protokolom Comodo Secure.

Vard lahko, če je skladno z namenom, posreduje osebne podatke tretjim osebam ter v tretje države, torej v države, ki niso članice Evropske unije sicer: fizičnim in pravnim osebam, ki so poslovni partnerji Vard Turizma in izvajajo posamezne storitve (hotelirji, letalske družbe, partnerske agencije…), državnim organom tretjih držav, fizičnim in pravnim osebam, ki za Vard Turizem opravljajo storitve prodaje in trženja. Posredovanje podatkov se zagotavlja v skladu z zakonskimi podlagami za iznos podatkov v tretje države.

Pravice uporabnikov

V skladu z določili Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) mora upravljavec osebnih podatkov porabniku na njegovo zahtevo:

– Potrditi, ali se podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne, in mu omogočiti vpogled v osebne podatke,   ki se nanašajo nanj.
– Posredovati izpis osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.
– Dati možnost, da popravi ali dopolni svoje osebne podatke.
– Dati možnost delnega ali celotnega izbrisa osebnih podatkov.
– Dati možnost prenosa osebnih podatkov k drugemu ponudniku sorodnih storitev.

Upravljavec bo vašo željo po preklicu upošteval in najkasneje v 15 dneh dosledno uredil preklic soglasja z nameni obdelave osebnih podatkov.
Vsak posameznik lahko v primeru, da meni, da so mu s strani upravljavca kakorkoli kršene pravice o varstvu njegovih osebnih podatkov, kadarkoli poda pisni ugovor upravljavcu na naslov VARD Turizem d.o.o., Oblakova 32, CELJE ali poda pritožbo pri nadzornem organu (Informacijskem pooblaščencu v Republiki Sloveniji).
Vsak porabnik ima možnost, da se enostavno z enimi klikom v nogi prejetega e-mail sporočila odjavi od prejemanja sporočil ali pa pošlje e-mail z odjavo na info@vard.si ali z odgovorom na konkretno prejeto e-mail sporočilo.

 Pogodbeni obdelovalci in območje hrambe

Upravljavec zbrane osebne podatke posreduje tudi svojim pogodbenim obdelovalcem, ki lahko podatke obdelujejo izključno v okviru upravljavčevih navodil in pooblastil in ki so s pisno pogodbo, sklenjeno z upravljavcem, zavezani k zagotavljanju ustrezne ravni varstva osebnih podatkov, in sicer: za CRM, e-mail marketing sistem in sistem za marketinško avtomatizacijo. Zbirke osebnih podatkov ponudnik hrani na območju EU ter jih ne iznaša v tretje države.
Upravljavec lahko posreduje osebne podatke digitalnim oglaševalskim platformam (Google, Facebook, Instagram in podobno) in uporablja njihove piškotke, ki upravljavcu omogočajo oblikovanje bolj natančnih segmentov, prikazovanje ciljanih oglasov in ponovno trženje. S tem uporabnik dobi bolj relevantne oglase na teh platformah s strani upravljavca. Pri tem gre lahko za iznos podatkov pogodbenemu obdelovalcu izven EU. Na naši spletni strani je nameščen vtičnik za družbeno omrežje facebook.com, ki ga upravlja družba Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, ZDA.

Ob vašem vstopu na našo spletno stran, bo vaš spletni brskalnik vzpostavil neposredno povezavo s strežniki družbe Facebook. Zato nimamo nobenega vpliva na obseg in vsebino podatkov, ki jih Facebook zbira. V obvestilu o varovanju zasebnosti družbe Facebook se lahko poučite o namenu in obsegu zbiranja podatkov in nadaljnji obdelavi in uporabi podatkov s strani družbe Facebook ter o svojih pravicah, ki jih imate v zvezi s tem, in o možnostih nastavitev za varovanje svoje zasebnosti: http://www.facebook.com/policy.php.

Če ste včlanjeni v Facebook in ne želite, da Facebook prek naših spletnih strani zbira podatke o vas in jih poveže s vašimi podatki, ki so shranjeni v omrežju Facebook, se morate pred obiskom naših spletnih strani odjaviti iz omrežja Facebook ter izbrisati piškotke. Več informacij o piškotkih najdete v okviru te izjave o varstvu podatkov.

Vtičnike za družbeno omrežje Facebook lahko med drugim blokirate z dodatkom za vaš brskalnik, kot je na primer »Facebook Blocker«. Na naši spletni strani se nahajajo povezave do drugih spletnih strani. Ker nimamo vpliva na to ali njihovi upravljalci spoštujejo določbe o varovanju podatkov ne prevzemamo odgovornosti za pravilnost, varnost in popolnost informacij, objavljenih na njihovih straneh.

 Uporaba piškotkov

Kot uporabnik spletne strani www.vard.si se strinjate, da se vam v računalnik naložijo piškotki (ang. cookies) za zagotavljanje delovanja vseh funkcij spletne stani, spletno analitiko in napredno oglaševanje. Naložijo se naslednji piškotki:
– Google Analytics piškotki za analitične namene;
– Facebook piškotki za ponovno trženje in oglaševanje;
– Google piškotki za ponovno trženje in oglaševanje;
– Addthis piškotki za prikazovanje gumbov za deljenje na socialnih omrežjih in pojavnih oken ter izpostavitev;
– Piškotki marketing automation orodja za spremljanje dejavnosti uporabnika na spletni strani.
Piškotki omogočajo, da se določene vsebine ali funkcije aplikacije prilagodijo za določenega obiskovalca, glede na njegove izbire ali preference ali glede na lastnosti njegove terminalske opreme. Piškotki za analitične namene omogočajo stalno izboljševanje spletnega mesta.

Pravno obvestilo

Vse vsebine, objavljene na www.vard.si, so last družbe VARD Turizem d.o.o.. Brez dovoljenja podjetja VARD Turizem d.o.o. se jih ne sme kopirati, razmnoževati ali distribuirati na kakršen koli drug način. VARD Turizem d.o.o. ni odgovoren za morebitne težave pri delovanju spletne strani. VARD Turizem d.o.o. si pridržuje pravico do morebitnih napak in sprememb vsebin, objavljenih na www.vard.si.

XXIV.  POGOJI IN NAVODILA ZA TURISTIČNE ARANŽMAJE ZA POSEBNE PRIMERE

Za določene posamezno naštete turistične aranžmaje veljajo posebni pogoji v tistem delu, ki se razlikuje od splošnih pogojev in navodil za turistične aranžmaje, drugače veljajo tudi za te aranžmaje splošni pogoji za turistične aranžmaje in navodila oz. določilo v posameznem programu, če je tam drugače določeno.

namestitev v dvoposteljnih sobah:

V primeru posamezne prijave za turistične aranžmaje ali potovanja lahko potnik, glede na določilo drugega odstavka V. točke splošnih pogojev in navodil za turistične aranžmaje, naroči Vard Turizmu, da se mu potrudi najti partnerja oz. potnika na istem turističnem aranžmaju, s katerim bo delil sobo, oz. ki je pripravljen z njim deliti sobo. Ne glede na omenjeno pa mora posamezno prijavljeni potnik ob prijavi plačati doplačilo za enoposteljno sobo, v primeru, da takega potnika posamezno prijavljenemu potniku ni uspel najti.

V primeru, da se posamezno prijavljenemu potniku najde sopotnik v skladu s prvim odstavkom te točke, se takemu potniku vrne doplačilo za namestitev v enoposteljni sobi, oz. se doplačilo obračuna pri končnem plačilu potovanja.

medcelinska potovanja in medcelinski turistični aranžmaji:

Prijave potnikov za medcelinska potovanja in medcelinske turistične aranžmaje sprejema Vard Turizem in druge pooblaščene turistične agencije do zasedenosti prostih mest, vendar pa najkasneje do 30 dni pred odhodom. V primeru, da razpisne možnosti na posameznem potovanju oziroma turističnem aranžmaju to dopuščajo, je prijava možna tudi znotraj 30 dnevnega roka. Ob prijavi plača potnik prijavnino v višini 30% vrednosti potovanja oz. aranžmaja, preostali del pa plača najkasneje 14 dni pred pričetkom potovanja.  V primeru potnikove prijave na potovanje oz. turistični aranžma znotraj 30-dnevnega roka do pričetka potovanja oziroma aranžmaja, Vard Turizem ne jamči razpisanih pogojev potovanja oziroma aranžmaja, ampak trenutno najugodnejše pogoje. Vard Turizem ne odgovarja za spremembe prehodnih ali odhodnih časov letalskih poletov, ki jih lahko letalski prevoznik spreminja, zato mora potnik pred posameznim odhodom oziroma ob vsaki prekinitvi potovanja preveriti in potrditi nadaljnji urnik potovanja najmanj 48 ur pred potovanjem.

Navedbe v vremenskih tabelah so večletno statistično povprečje in služijo zgolj kot orientacija potniku, zato Vard Turizem ne odgovarja v primeru neskladja teh podatkov z dejanskim stanjem.

potovanje z otroki:

V posameznih primerih, določenih s posameznim programom turističnega aranžmaja ali potovanja, je lahko določeno, da imajo mladoletni otroci do starosti, določene s tem istim programom, ki potujejo v spremstvu dveh odraslih oseb popuste na posamezne storitve iz sklopa celotnega turističnega aranžmaja oz. potovanja ali na celotni turistični aranžma ali potovanje.

Pogoji in višina posameznega popusta je določena v vsakem posameznem programu turističnega aranžmaja ali potovanja. V kolikor v posameznem programu niso predvideni posebni popusti za mladoletne osebe, ki potujejo v spremstvu odraslih oseb, pomeni, da ta turistični aranžma ali potovanje ne predvideva tovrstnih posebnih popustov. Vsak otrok, ne glede na starost in višino morebitnih popustov, mora biti naveden na potovalnem dokumentu in mora imeti veljavne dokumente, potrebne za morebiten vstop v tuje države, kamor potuje. V primeru, da otrok ni naveden na potovalnem dokumentu oz. voucherju za posamezni turistični aranžma ali potovanje, se šteje, da ta otrok nima pravice potovati v okviru tega turističnega aranžmaja ali potovanja

potovanja v zadnjem hipu ali »last minute« aranžmaji in »no name« namestitve:

Pri tovrstnih aranžmajih (no name, fortuna, ruleta in podobno) je ime hotela znano šele ob prihodu v kraj letovanja. to pomeni, da izbira lege objekta in tipa sobe ni možna; za te aranžmaje jamči organizator zgolj kategorijo objekta (po uradni nacionalni kategorizaciji) ter storitev v hotelu (nočitev, polpenzion, all inclusive….). Zato upoštevajte, da je nastanitev možna tudi na slabših lokacijah (mestni hotel, večja oddaljenost od plaže, bližina gradbišča …), tudi sobe se večkrat nahajajo na slabši lokaciji oz. so skromneje opremljene (pogled na parkirišče, nad kuhinjo, ob dvigalu, nad diskoteko…). Nadalje vam v primeru rezervacije več sob organizator ne jamči nastanitve v istem hotelu, saj gre večkrat za prodajo zadnjih sob v posameznem objektu.

XXV. VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV/IZJEME

V kolikor je posamezno določilo teh pogojev drugačno od določil v programu, veljajo določila programa.

Ti splošni pogoji veljajo od dne njihovega sprejetja.

Skladno z 57.a členom Zakona o varstvu potrošnikov ti splošni pogoji ne veljajo pri:

  • Turističnih in potovalnih aranžmajih, kupljenih na podlagi okvirne pogodbe za organiziranje poslovnih potovanj med podjetjem in drugo fizično ali pravno osebo, ki deluje za namene, povezane z njegovo pridobitno dejavnostjo
  • Turistične pakete in povezane potovalne aranžmaje, ki so ponujen ali izvedeni občasno na nepridobitni osnovi samo za zaključene skupine potrošnikov
  • Turistične pakete in povezane potovalne aranžmaje, ki trajajo manj kot 24 ur in ne vključujejo prenočevanja.

Za vsa individualna potovanja in potovanja po meri veljajo najstrožji pogoji (nizkocenovni prevoznik in ostali prevozniki) :

100 % vrednosti letalske vozovnice ne glede na datum odpovedi potovanja pri nizkocenovnem prevozniku

ostali prevozniki : 100 % od vrednosti letalske vozovnice ne glede na datum odpovedi potovanja

za vse ostale rezervacije paketa  (hotelska storitev, rent a car, …) pa veljajo pogoji po tabeli

  • 44 do 30 dni pred pričetkom opravljanja storitve –  15% cene aranžmaja
  • 29 do 22 dni pred pričetkom opravljanja storitve –  30 % cene aranžmaja
  • 21 do 15 dni pred pričetkom opravljanja storitve – 50% cene aranžmaja
  • 14 do 8 dni pred pričetkom opravljanja storitve – 70 % cene aranžmaja
  • 7 dni pred pričetkom opravljanja storitve in po odhodu – 100 % cene aranžmaja

V vseh primerih, ko je predmet pogodbe nakup letalskih vozovnic, ima Vard  Turizem poleg stroškov stornacije in administrativnih stroškov tudi pravico do zadržanja rezervacijske pristojbine (TSC).

XXVI.   SODNA PRISTOJNOST

V primeru spora, ki ga potnik in Vard Turizem ne moreta rešiti po mirni poti, je za reševanje pristojno Okrožno sodišče v Celju.

XXVII. ZAVAROVANJE INSOLVENTOSTI

 Če posamezne potovalne storitve ne bi bile izvedene zaradi insolventnosti Vard Turizma, potnik lahko zahteva njihovo zagotovitev od naslovnika, o katerem je bil obveščen z opozorilom pred sklenitvijo pogodbe. V takšnem primeru se potniki obrnejo na:

GENERALI Zavarovalnica d.d., Kržičeva ulica 3, Ljubljana, telefonska številka asistenčnega centra 00386 5 66 28 500.

Garantno pismo številka 1/10020235119, ter zavarovalna polica 10020235119

XVIII. ZAVAROVANJE V TUJINI Z ASISTENCO CORIS

V kolikor ni pri objavljenem programu na internetni strani www.vard.si navedeno  drugače, je zdravstveno zavarovanje v tujini z asistenco Coris vključeno v ceno potovanja. Zavarovanje krije zdravstvene storitve v znesku do max. 25.000 EUR. Ob prijavi na potovanje je potniku na voljo zloženka Asistence Coris  iz katere so razvidni splošni pogoji. Potnik lahko ob najavi in doplačilu storitve paketa Asistence Coris nadgradi v višji zavarovalni razred.

XIX. KONČNA DOLOČILA

Ti splošni pogoji veljajo za vse pogodbe sklenjene od dneva objave predmetne tiskovine.

VARD Turizem d.o.o. Celje

Celje, 20.12.2022

Obiščite nas na družbenih omrežjih